Informatie

ALGEMENE INFORMATIE

Nieuwe leden

Nieuwe leden kunnen zich eenvoudig opgeven door een inschrijfformulier in te vullen, dat op de website www.vtv-tennis.nl is te downloaden of direct is in te vullen.

Een inschrijving kan alleen worden geaccepteerd wanneer een pasfoto wordt ingeleverd, omdat een foto noodzakelijk is op de speelpas.

Deze pasfoto kan samen met het inschrijfformulier worden ingeleverd. Ook het aanleveren van de foto kan digitaal. Volg hiervoor de aanwijzingen op de website.

De inschrijfkosten bedragen eenmalig € 15,00.

Wanneer inschrijfgeld en contributie zijn voldaan en de officiële speelpas nog niet binnen is, kunt u tegen een borgsom van € 10,00 een tijdelijke speelpas krijgen. Wanneer wij van de KNLTB de speelpas ontvangen, ontvangt u hiervan een bericht zodat deze kan worden afgehaald. Uiteraard moet de tijdelijke speelpas dan worden ingeleverd. Twee weken na het afhaalbericht wordt de tijdelijke speelpas automatisch ongeldig.

Opzegtermijn

Wanneer u het lidmaatschap wenst te beëindigen, dan moet dat schriftelijk of per e-mail vóór 31 december van het lopende contributiejaar jaar zijn ingediend.

Op de website is het formulier waarmee u schriftelijk kunt opzeggen ook te downloaden.

Indien de opzegging tussen 1 januari en 1 april plaats vindt, dan wordt alsnog € 25,00 voor de gemaakte KNLTB en administratiekosten in rekening gebracht. Vindt de opzegging plaats nadat de contributie is voldaan, dan blijft men tot en met het einde van het seizoen lid. Dit laatste geldt eveneens in geval van blessures of andere niet genoemde redenen.

Pasjes afhaaldagen

Eind maart wordt elk lid in de gelegenheid gesteld om persoonlijk zijn speelpas in het clubgebouw af te halen. Dit mits de contributie is betaald en de bardiensten zijn ingepland dan wel afgekocht. U krijgt hiervan bericht per e-mail. Daarnaast wordt dit op de website vermeld.

Op deze dagen kan men ook terecht om de contributie contant te betalen, zich opgeven als nieuw lid en voor alle vragen over het park of alleen voor de gezelligheid.

Voor de leden die niet in de gelegenheid zijn het pasje op deze dagen op te halen en de contributie hebben voldaan, kunnen de pasjes op woensdag- en donderdagavond afhalen tussen 19:00 uur en 21:00 uur. Let op zonder speelpas kan er niet worden afgehangen.

Ook bestaat dan de mogelijkheid om zich in te schrijven voor tennislessen.

Contributie

Jaarlijks wordt de contributie automatisch van uw rekening afgeschreven. Dit kan ineens, maar op verzoek ook in een tweetal termijnen.

Indien de contributie niet is voldaan, ontvangt men geen spelerspas en kan en mag niet worden getennist.

Sleutel toegangshek

Het park is omheind middels een hekwerk. Nu kan het voorkomen dat er niemand aanwezig is op het park en u toch graag wenst te tennissen. Dit is mogelijk indien u beschikt over een sleutel van het hekwerk en de toegangsdeur van het clubgebouw.

Voor de leden bestaat nl. de mogelijkheid na betaling van € 25,00 borg, een sleutel in bruikleen krijgen. Met deze sleutel kan zowel het hek van het park als de toegangsdeur van het clubgebouw worden geopend. Het clubgebouw, zodat het afhangbord kan worden gebruikt.

Deze sleutel is persoonlijk en niet overdraagbaar. Mocht de sleutel per ongeluk kwijt raken dan zijn de kosten voor een nieuwe sleutel voor uw rekening en bent u uw borg kwijt. Op woensdag- en donderdagavond tussen 19:00 uur en 21:00 uur is er een afgevaardigde van de ledenadministratie in het clubgebouw aanwezig voor meer informatie of het verkrijgen van een sleutel.

Bij beëindiging van het lidmaatschap is men verplicht de sleutel weer in te leveren, onder teruggave van de borg.

Denk er ook aan de deur en het hek achter af te sluiten indien u als laatste met sleutel het park verlaat.

Clubinformatie

Primair wordt de clubinformatie per mail aan alle leden gestuurd. Voor de leden die niet over een e-mail adres beschikken wordt de clubinformatie per post verstuurd.

Algemene clubinformatie zoals uitslagen zijn op de website www.vtv-tennis.nl van de vereniging te vinden.

Op de website is een ‘Alleen voor ledenpagina’. Aan het begin van het seizoen ontvangen alle leden een loginnaam en paswoord waarmee deze ‘Alleen voor ledenpagina’ bezocht kan worden. Hier treft u onder andere de ledenlijst aan.

Tennislessen

Van april t/m september worden de lessen op het park verzorgd door Maikel van Maastrigt.

Defibrillator

Sinds enige tijd is onze vereniging in het bezit van een PAD (Public Access Defibrillator).

Een defibrillator is een apparaat waarmee men door het toedienen van een elektrische schok het hart van een bewusteloze patiënt soms weer op gang kan helpen.

Dit apparaat hangt naast het afhangbord in het clubgebouw. Een aantal bestuursleden en leden hebben een korte cursus gevolgd voor het gebruik hiervan.

Mocht u ook interesse hebben in een cursus over het gebruik van een defibrillator, meldt u zich dan aan bij een van de bestuursleden. Uiteraard moet u te allen tijde, indien noodzakelijk, actie ondernemen.

Mocht het apparaat nl. gebruikt moeten worden, dan vertelt het apparaat alles wat u moet doen. Denk er aan dat iedere seconde telt….

PARKREGLEMENT

Aansprakelijkheid

Het bestuur c.q. de vereniging stelt zich niet aansprakelijk voor vermissing of schade aan persoonlijke eigendommen, noch voor ongevallen.

Gebods- en verbodsbepalingen

Het is de plicht van alle leden het park schoon te houden en het afval te deponeren in de daarvoor bestemde afvalbakken. Dit geldt zowel in het clubgebouw, als op het terras en de banen. Ook vragen wij er op toe te zien een ieder zich gedraagt over­eenkomstig de statuten en de reglementen.

Gokken in het algemeen en gokspelen om geld, waaronder kaartspelen, is op het gehele park verboden.

Honden zijn op het park niet toegestaan.

Het nuttigen van alcoholische drank van jeugdigen onder de 18 jaar is verboden. Derhalve is het niet toegestaan aan deze leeftijdsgroep alcoholische drank te verstrekken.

Tevens is het nuttigen van alcoholische drank in het bijzijn van jeugdigen door volwassenen verboden.

Roken in het clubgebouw is niet toegestaan. Tevens het verzoek aan de leden om het as en de peuken in de daarvoor bestemde bakken te deponeren.

Wanneer iedereen zijn of haar steentje bijdraagt houden we gezamenlijk het park schoon en vooral netjes.

BAANREGLEMENT

ALGEMEEN

Het park is dagelijks geopend van 08.00 uur tot 23.30 uur, de banen bespeelbaar 23:00 uur.
Men moet zich op de hoogte stellen van de rechten, plichten en de bespeelbaarheid van de banen. De bespeelbaarheid wordt bepaald door de groundsman en/of de Technische Commissie (TC).
Het is verboden op de tennisbanen te spelen indien er plassen water op de banen liggen, of indien de banen bevroren zijn.
Voor het verlaten van de banen dienen deze gesleept te worden. Dit geldt ook indien deze door anderen gelijk weer in gebruik worden genomen. De sleepnetten dienen na gebruik aan de daarvoor bestemde haken te worden opgehangen.
Het sproeien van de banen gebeurt door een automatische sproei-installatie. Vijf minuten voor aanvang van een sproeiperiode gaat er een zoemer. De banen moeten dan direct worden gesleept, zodat de banen in een gesleepte situatie gesproeid worden.
De gravelbanen mogen alleen met gravelschoenen worden betreden.
Officiële tenniskleding is verplicht.
Niet tennis spelende kinderen mogen de banen niet betreden.
Het is niet toegestaan etenswaren op de banen te nuttigen. Uitzonderingen hierop zijn fruit en snoep. Drank is alleen op de banen toegestaan in onbreekbare flessen. 10. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.
Indien de netten laag hangen dan wel niet gespannen zijn, dan zijn de banen niet bespeelbaar.

BAAN RESERVEREN

Elke speelperiode duurt 45 minuten voor een singel partij en 60 minuten voor een dubbel partij. Een dubbelpartij bestaat uit vier personen.
Iedereen die wil spelen is verplicht speeltijd te reserveren door zich aan te melden op het elektronische afhangbord. Op dit systeem kan een keuze worden gemaakt voor de eerste vrije baan of via een keuze van een baan. Daarna dienen van alle spelers het pasje door de kaartlezer worden gehaald waarna de aangegeven procedure dient te worden gevolgd.
Er zijn speciale pasjes waarmee banen gereserveerd kunnen worden voor o.a. les, baanonderhoud, competitie en andere wedstrijden. Deze reserveringen hebben voorrang op het vrij spelen.
Reserveren is alleen mogelijk met een geldige KNLTB-spelerspas. De “eigen” geldige speelpas is op naam gesteld en door de KNLTB voorzien van een gedigitaliseerde foto en tennisgegevens. Deze pas wordt door de Valkenburgse Tennisvereniging voor het desbetreffende seizoen aan de leden afgegeven.
Een baan kan worden gereserveerd door twee, drie of vier personen. Men kan niet alleen reserveren.
Bij een groep bestaande uit minder dan vier personen kan men zich alleen na invitatie aansluiten.
Wanneer de wachttijden oplopen tot langer dan anderhalf uur (meer dan twee speelperioden) is men verplicht over te gaan tot het dubbelspelen.
Men moet op het park aanwezig zijn om een baan te mogen en kunnen reserveren.
Bij doorspelen, met dezelfde groep, na het verstrijken van de speeltijd is het verboden direct opnieuw dezelfde baan te reserveren. Het digitale afhangbord staat dit ook niet toe, tussen twee afhangperiodes is altijd een pauze van vijf minuten voordat er volgende speelperiode kan worden afgehangen. Het doorspelen eindigt pas bij aanvang van een spelperiode van een nieuwe groep met een andere samenstelling.
Na 19.00 uur kunnen groepen bestaande uit een of meerdere juniorleden vanaf de leeftijd van 13 jaar een baan reserveren voor directe aanvang van een spel: mits de baan vrij is. (een spel kan echter nooit door derden onderbroken worden).
Op de woensdagen tussen 12.00 en 19.00 uur kunnen groepen bestaande uit een of meerdere seniorleden een baan reserveren voor directe aanvang van een spel, mits de baan vrij is. (een spel kan nooit onder­broken worden). De woensdagmiddag is speciaal gereserveerd voor de jeugdleden.
Tot 19.00 uur hebben juniorleden en seniorleden gelijke afhangrechten. Voornoemde met uitzondering van onder punt 10 en 11 genoemde.

INTRODUCEREN

Een lid mag maximaal vier keer per seizoen een niet-lid introduceren.
Een niet lid mag maximaal vier keer per seizoen geïntroduceerd worden.
Een introducé mag de baan pas betreden nadat (per speelperiode) de introducé het daarvoor bestemde boek heeft ingevuld en het introducé bedrag van € 5,00 is betaald.
Het introduceren geldt slechts voor één speelperiode van 45 minuten dan wel 60 minuten.
De introducé kan alleen maar afhangen met een introducépasje deze pasjes hangen naast het afhangbord en zijn daarnaast verkrijgbaar achter de bar.
Introduceren is niet toegestaan tijdens de competitie periode, toernooien en kampioenschappen. Uiteraard wel tijdens de zogeheten introducé toernooien.
Wanneer de wachttijden oplopen tot langer dan anderhalf uur is introduceren niet toegestaan.
Het is introducés niet toegestaan ‘vrij’ te tennissen.
Het geven van les aan introducés is eveneens niet toegestaan.
Overtreding van het reglement, hieronder begrepen misbruik van een pasje, kan worden bestraft met schorsing. Dit houdt onder andere een blokkering van de speelpas in. Bij herhaling kan royering van het lidmaatschap volgen.

Wat gebeurt er verder op het park.

Rackettrekken

Op elke donderdagavond vanaf 19.00 uur wordt er rackettrekken gehouden. Dit is alleen voor de senior leden. Wat houdt rackettrekken in?

Iemand van de TC schud de pasjes van alle aanwezigen door elkaar (je speelt dus niet met een vaste partner) en legt ze op een tafel neer. Ieder kijkt op welke baan en met welke partner hij of zij gaat spelen. De speeltijd is een halfuur, waarna er van baan en partner wordt gewisseld.

Het kan ook voorkomen dat er tussen de wedstrijden even moet worden gewacht. Iedereen is vrij om te komen en te gaan tussen 19.00 uur en 23.00 uur. Deze avond is zeer geschikt voor de nieuwkomers onder ons, ze doen ervaring op en maken gelijk kennis met de andere leden van ons park.

Op de dinsdagochtend wordt er alleen voor de dames rackettrekken georganiseerd. Dit begint om 10.00 uur. Ook hier worden de pasjes geschud en speelt men een half uur achter elkaar. De speeltijden worden meestal aangepast aan het aantal deelnemers.

Zomers als het heel warm is wordt er vaak om 09.00 al begonnen.

Je kunt op deze dagen het beste even ’s morgens naar het clubgebouw bellen.

Voor de 45 plussers onder ons, is er speciaal de vrijdagochtend vanaf 10.00 uur gereserveerd. Er zal net als op de donderdagavond met verschillende partners, dames en heren, gespeeld worden. Ook wordt er regelmatig gewisseld van partner en speelveld.

Recreatie- en district tennis

Vanaf april wordt er elk seizoen gedurende 8 à10 weken met diverse teams mee gedaan aan het recreatie- en districttennis. Op enkele ochtenden en avonden spelen er teams van de VTV tegen teams uit de regio. Deze teams hebben dan voorrang om te spelen. Meestal vindt dit ’s morgens tussen 10.00 uur en 11.00 uur en ’s avonds tussen 19.00 uur en 21.00 uur plaats.

Om mee te kunnen doen met deze competitie moet men een team van minstens 4 personen samenstellen en lid zijn van onze vereniging. Het opgeven bij de TC gebeurd altijd voor of uiterlijk tijdens de Algemene Ledenvergadering, zo rond november van het jaar daarvoor.

Mocht je interesse hebben om je met drie anderen op te geven, neem dan even contact op met de voorzitter van de TC. Die regelt het dan verder en kijkt ook gelijk of er plaats is voor het volgende seizoen.

Ladies en gentlemensday

Nagenoeg ieder jaar wordt er een dag voor de vrouwelijke en mannelijke leden onder ons georganiseerd. Deze dag is bijna elk jaar anders van opzet. Op een dergelijk dag gaan de dames of heren meestal de gehele dag ergens heen, waar ook vaak de lunch wordt genuttigd. Aan het eind van de middag is iedereen weer terug op het park, waar dan nog de mogelijkheid wordt geboden om te tennissen. Meestal wordt de dag afgesloten met een hapje op het park.

De kosten zijn elk jaar anders en hangt af van het gekozen van dat jaar. Een paar weken voor de gekozen datum hangt er een inschrijflijst in de gang van het clubgebouw, waar een beschrijving van de dag en de kosten op af te lezen zijn.

De heren en de dames hebben ieder een eigen dag, het wordt niet tegelijk georganiseerd.

Clubkampioenschappen

Elk seizoen worden er de clubkampioenschappen georganiseerd. Dit wordt gedaan voor de senioren en voor de jeugd en doorgaans eind augustus, begin september. Tijdig worden de leden hierover geïnformeerd en zijn er in de kantine en op de website inschrijfformulieren beschikbaar.

Open toernooi

Elk seizoen wordt er het Valkenburgs Open en het Jeugd Open georganiseerd. Inschrijfformulieren zijn tijdig via de website en in de kantine beschikbaar. Gedurende het toernooi zijn de banen niet voor vrij tennis beschikbaar.

Feestavonden

Tijdens het tennisseizoen worden er voor de leden diverse feestavonden georganiseerd. Deze avonden worden vooraf op de website van de vereniging aangegeven.

Bardienst

Ieder seniorlid is verplicht minimaal 3 maal per seizoen een bardienst te draaien. Meerdere malen en tijdens toernooien is niet verplicht, maar wordt uiteraard zeer gewaardeerd.

Afkopen van de bardiensten is eveneens mogelijk. De kosten hiervan bedragen € 25,00 per bardienst. De boete voor het niet op komen dagen op je geplande bardienst bedraagt € 30,00.

Ideeënbus

In de gang van het clubgebouw hangt onder de telefoon een brievenbus. Deze brievenbus is de ideeënbus van de vereniging. Hierin kunnen alle leden hun ideeën en ergernissen kwijt.

Naast de ideeënbus bestaat ook de mogelijkheid om op de website een melding te plaatsen. Hier is het gastenboek speciaal voor. Uiteraard wordt dit wel gemodereerd. Wanneer in het gastenboek onprettige discussies worden gevoerd, of onheuse bejegeningen worden vermeld, zullen de berichten direct verwijderd worden.

Plezier

Rest ons na het bovenstaande te hebben door gelezen u heel veel tennisplezier toe te wensen.

Tot ziens op het park.