Privacy Statement “Valkenburgse Tennis Vereniging”.

 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van de Valkenburgse Tennis Vereniging (VTV).

 

Valkenburgse Tennis Vereniging
Recreatiepad 2
2235 CE  Valkenburg ZH
Telefoon:     071-4074100
E-mail:        info@vtv-tennis.nl
Website:      www.vtv-tennis.nl

 

Heb je vragen over de algemene voorwaarden of diensten van de Valkenburgse Tennis Vereniging, neem dan contact met ons op.

 

 1. Jouw privacy

De Valkenburgse Tennis Vereniging heeft persoonsgegevens nodig om een lidmaatschapsovereenkomst met haar leden aan te gaan. De Valkenburgse Tennis Vereniging vindt het uiteraard heel belangrijk dat er op een juiste manier met deze persoonsgegevens wordt omgegaan en vindt daarnaast de bescherming van de persoonsgegevens van essentieel belang voor haar leden en haar activiteiten.

In onderhavige privacy statement geven wij informatie over de wijze waarop de Valkenburgse Tennis Vereniging persoonsgegevens van leden en/of bezoekers verwerkt.

 

 1. Privacy Statement

Als Valkenburgse Tennis Vereniging geven wij heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om de privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

De Valkenburgse Tennis Vereniging houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Dit brengt met zich mee dat wij:

 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt
 • deze doelen en type persoonsgegevens hebben beschreven in dit privacy statement.
 • De verwerking van je persoonsgegevens hebben beperkt tot die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • om uitdrukkelijke toestemming vragen wanneer wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.
 • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd zijn.
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hier op willen wijzen en deze respecteren.

 

 1. Waarvoor verwerken wij jouw persoonsgegevens

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor de Valkenburgse Tennis Vereniging persoonsgegevens van haar leden en / of bezoekers verzamelt en verwerkt. Wanneer je lid wordt dan wel bent van de Valkenburgse Tennis Vereniging, dan verzamelt en verwerkt de Valkenburgse Tennis Vereniging jouw persoonsgegevens en wel om de volgende redenen.

 

 • Om je aan te melden als lid van de vereniging en bij de tennisbond (KNLTB)
 • Om je te kunnen informeren over lidmaatschap aangelegenheden
 • Om de verschuldigde lidmaatschap gelden (contributie) te kunnen incasseren
 • Voor interne analyses over de opbouw van ons ledenbestand en de woonplaats van onze leden
 • Om je op de hoogte te brengen van activiteiten binnen de vereniging en andere actuele zaken. Dit geschiedt zowel rechtstreeks als ook via social media

 

Onderstaand een overzicht van de persoonsgegevens die door de Valkenburgse Tennis Vereniging worden verwerkt.

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mail adres
 • Bankrekeningnummer
 • Pasfoto ten behoeve van de speelpas
 • Foto’s van evenementen die op het park of namens de Valkenburgse Tennis Vereniging worden georganiseerd

Indien u niet wenst dat er foto’s op de website worden geplaatst, dan respecteren wij dit uiteraard en wordt hier direct gehoor aan gegeven.

 

 1. Verstrekking aan derden

De Valkenburgse Tennis Vereniging zal nimmer persoonsgegevens verstrekken voor commerciële doeleinden. De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo verstrekken wij bijvoorbeeld de persoonsgegevens aan de KNLTB voor het lidmaatschap van de tennisbond en de mogelijkheid om deel te nemen aan officiële toernooien en competities.

 

Met deze partijen (verwerkers) maken wij afspraken om de veiligheid en beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan andere partijen waarmee wij geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

 

 1. Minderjarigen

Wij verwerken uitsluitend persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

 1. E-mail

Communicatie met onze leden geschiedt met name via e-mail.

Bij aanmelding voor het lidmaatschap dien je daarom een geldig e-mailadres op te geven. Uw e-mailadres gebruiken wij voor zaken die u als lid aangaan. Denk hierbij aan het verzenden van nieuwsbrieven, het verstrekken van informatie over en herinneringen aan bardiensten, informatie over de activiteiten,  informatie over de incasso van de contributie, het ophalen van de speelpassen etc. etc.

Wanneer je lid bent van de Valkenburgse Tennis Vereniging ontvang je automatisch de digitale nieuwsbrief. Je kunt je voor de desbetreffende nieuwsbrief afmelden door te klikken op de afmeldlink in de nieuwsbrief. Het gevolg hiervan is daarentegen wel dat wij u niet meer per e-mail kunnen informeren over eerder genoemde zaken.

 

 1. Bewaartermijn

De Valkenburgse Tennis Vereniging bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

 1. Links naar en van andere websites

De Valkenburgse Tennis Vereniging heeft op de website verschillende “links” naar externe websites en aanbieders. De Valkenburgse Tennis Vereniging is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetsites waarnaar wordt verwezen of aanbieders die gekoppeld zijn aan de website van de Valkenburgse Tennis Vereniging.

 

 1. Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht van deze website en alle informatie binnen deze website berusten bij de Valkenburgse Tennis Vereniging of bij derden die met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan de Valkenburgse Tennis Vereniging.

Het is dan ook niet toegestaan om de website (en onderdelen daarvan, en daarop) elektronisch of anderszins te kopiëren, openbaar te maken en/of wijzigingen in (onderdelen van) de website aan te brengen zonder voorafgaande toestemming van de Valkenburgse Tennis Vereniging.

 

 1. Vragen of klachten

Heb je na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy statement, dan kun je deze richten aan de secretaris van de Valkenburgse Tennis Vereniging, of per e-mail info@vtv-tennis.nl

Volgens de wet heb je altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit betreft de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

 

 1. Wijzigingen

De Valkenburgse Tennis Vereniging behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy-beleid. Wij adviseren je dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien de Valkenburgse Tennis Vereniging een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website(s) of middels een nieuwsbrief.

 

Valkenburg ZH – 1 maart 2018 –